CONTRACT DE PRESTARI SERVICII INTERMEDIERE

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Nr.    /____________

 

I.PĂRŢILE CONTRACTULUI

 

 Art.1 SC ___ , cu sediul în ___, având număr de ordine în Registrul Comerţului ___, CUI ___, cont bancar ___, deschis la ___, reprezentată legal  de ___ numită în continuare ’’BENEFICIAR’’.

şi

SC___, cu sediul în ___, tel/fax: ___, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___, cod unic de înregistrare ___, cont nr. ___ deschis la ___, reprezentată de ___, în calitate de Administrator, numită în continuare “PRESTATOR

In temeiul art. 2096 si urmatoarele din Codul civil, incheiem prezenta intelegere, astfel dupa cum urmeaza:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prin prezentul contract, PRESTATORUL se angajeaza sa promoveze BENEFICIARUL in fata potentialilor clienti ai acestuia si sa faciliteze, sa medieze si sa promoveze incheierea de contracte intre BENEFICIARUL prezentului contract si respectivii clienti.

2. Pentru fiecare client adus de PRESTATOR BENEFICIARULUI si cu care, BENEFICIARUL va incheia, va derula si executa un contract in cadrul caruia Beneficiarul va avea calitate de prestator, PRESTATORUL prezentului contract va avea dreptul la un singur comision, stabilit conform articolului IV. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A PREŢULUI CONTRACTUAL din prezentul contract.

 

III.DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, este valabil __ ani şi se reînnoieşte automat pentru perioade de încă 1 (un) an, dacă părţile nu şi-au manifestat în scris intenţia de a renunţa la el cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea lui.

 

IV. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A PREŢULUI CONTRACTUAL

1. Pentru serviciile prestate, PRESTATORUL va factura un comision agreat de ambele parti din vanzarile efectuate pentru BENEFICIAR, astfel:

 

An

Comision (%) din suma fara TVA din contractul semnat de catre BENEFICIAR

sub ___ euro

peste ___ euro

1

__%

__%

2

__%

__%

3…

__%

__%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BENEFICIARUL nu va datora comision PRESTATORULUI conform prezentului contract, pentru contractele incheiate cu clientii adusi de PRESTATOR, in situatia in care, fara a avea vreo culpa contractuala, BENEFICIARUL nu primeste plata pentru serviciile prestate respectivilor clienti. In aceasta situatie, PRESTATORUL este obligat de a returna fara intirziere BENEFICIARULUI comisionul primit. BENEFICIARUL nu datoreaza comision PRESTATORULUI pentru clientii care, cu sau fara intentie, nu achita serviciile prestate de catre BENEFICIAR, fiind de datoria PRESTATORULUI sa se asigure de corectitudinea, capacitatea de plata si solvabilitatea etc. clientilor prezentati BENEFICIARULUI.

3.  BENEFICIARUL nu va mai datora PRESTATORULUI alte comisioane sau majorari ale comisionului initial achitat in situatia in care, BENEFICIARUL va incheia noi contracte sau intelegeri sau daca va marii volumul parteneriatului sau va diversifica, modifica contractele cu clientii pentru care a achitat PRESTATORULUI comisionul de client, conform prezentei intelegeri.

4. Factura se va emite trimestrial, in termen de _ zile lucratoare de la terminarea trimestrului. Plata contravalorii facturii se va face în termen de __ zile calendaristice de la facturare, în baza facturii emisă de PRESTATOR.

5. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a vreunei obligaţii asumate de oricare din părţile contractante potrivit prezentului contract atrage obligaţia părţii în culpă de a plăti penalităţi în cuantum de ___% pe zi de întârziere, inclusiv în cazul întârzierilor de plată. 

VI.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile PRESTATORULUI

PRESTATORUL este obligat sa respecte toate obligaţiile contractuale care îi incumbă şi care sunt detaliate în prezentul contract.

PRESTATORUL îşi va realiza obligaţiile contractuale, în vederea realizării obiectului contractului, cu diligenţa unui bun profesionist şi prin persoana reprezentantului PRESTATORULUI, menţionată la art. I

La solicitarea BENEFICIARULUI, şi ca urmare a încheierii unui act adiţional la contractul de bază, PRESTATORUL va putea efectua şi alte servicii profesionale de specialitate decât cele menţionate în art. II, după ce se va stabili o prealabilă înţelegere asupra obiectului noului serviciu (noul proiect), preţul cuvenit PRESTATORULUI pentru îndeplinirea noului obiect contractual, respectiv cheltuielile de realizare a serviciului solicitat de către BENEFICIAR.

Drepturile de uzufruct pentru serviciile prestate de PRESTATOR pentru BENEFICIAR aparţin BENEFICIARULUI.

Obligaţiile BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL este obligat să respecte şi să îndeplinească cu bună credinţă toate obligaţiile care sunt detaliate în prezentul contract, precum şi obligaţiile care rezultă ca urmare a demersurilor normale efectuate de către PRESTATOR în îndeplinirea obiectului contractual.

VII. RĂSPUNDEREA LEGALĂ

Partea care provoacă prejudicii patrimoniale sau nepatrimoniale celeilalte părţi este responsabilă pentru repararea integrală a acestor prejudicii. PRESTATORUL nu este răspunzător pentru acele întârzieri, omiteri sau greşeli care au fost cauzate prin acţiuni sau omisiuni culpabile ale BENEFICIARULUI. Când se va constata culpa PRESTATORULUI, acesta va despăgubi BENEFICIARUL pentru pierderile cauzate de întârzierile, omisiunile sau greşelile comise.

VIIIClauza de confidentialitate

În orice situaţie, PRESTATORUL păstrează confidenţialitatea datelor culese pe parcursul derulării prezentului contract. Toate informaţiile confidenţiale sunt proprietatea BENEFICIARULUI, iar PRESTATORUL nu are nici un drept, direct sau implicit, asupra informaţiilor confidenţiale.

Informaţiile confidenţiale sunt secrete comerciale sau alte informaţii care includ, dar fără  a se limita la, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificaţii, planşe, schiţe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitaţie, planuri strategice, planuri de marketing/ financiare/ de afaceri, comisoane, numele angajatilor, clientilor sau furnizorilor, precum şi alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informaţii scrise sau sub orice altă formă materială dezvăluite de către partea care deţine informaţiile confidenţiale, indiferent daca se specifică sau nu că acestea sunt “confidenţiale” sau “proprietatea” acesteia.

Informaţiile confidenţiale nu includ informaţiile pe care PRESTATORUL dovedeşte în faţa instanţei că:

a) le deţinea înainte ca acestea sa-i fie dezvaluite de catre BENEFICIAR, fără obligaţia de a le trata drept confidenţiale;

b) le-a obţinut pe o cale licita, alta decât în legătura cu prezentul contract;

c) erau publice la data dezvăluirii de BENEFICIAR sau au devenit publice din alt motiv decât culpa PRESTATORULUI, dar numai începând de la data dezvăluirii.

IX. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Nici una din părţile prezentului contract nu va fi responsabilă pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă, cu condiţia ca evenimentul imprevizibil provocat să fie comunicat cocontractantului în termen de __ zile de la apariţia lui, împreună cu confirmarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României.Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, restricţiile legale, grevele, calamităţile naturale şi orice alt eveniment care excede controlul părţii care îl invocă.Menţinerea cazului de forţă majoră mai mult de 2 luni, poate conduce la încetarea contractului la cererea oricărei părţi.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti în cazul în care:

– a expirat durata contractuală prevăzută la art. III;

– a intervenit acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris, în vederea stingerii raportului contractual în curs;

– una dintre părţi nu execută o obligaţie esenţială pentru contract;

– a intervenit un caz de forţă majoră.

– BENEFICIARUL poate rezilia oricand prezentul contract notificand PRESTATORUL cu 15 zile in prealabil

Partea care invocă încălcarea contractului, are obligaţia de a notifica cealaltă parte despre cauza de încetare, în interval de __ zile de la data apariţiei cauzei de încetare.

Partea notificată este obligată să răspundă în termen de __ zile de la primirea notificării, lipsa răspunsului  fiind socotită ca achiesare la notificarea recepţionată.

Pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate contractual, creditorul obligaţiei neexecutate poate solicita rezilierea contractului şi acordarea de daune interese pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit.

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

XI. LITIGII

Eventualele litigii privind executarea sau interpretarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă.

In cazul în care nu se va reuşi soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, părţile convin ca soluţionarea oricăror litigii sunt de competenta instantelor judecatoresti.

 

XII. PREVEDERI FINALE

Orice modificare a prezentului contract se va realiza prin act adiţional, semnat de ambele părţi.

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost elaborat și redactat  in _ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte

 

BENEFICIAR                                                             PRESTATOR

 

(Visited 459 times, 7 visits today)

Share This:
Comments are Closed

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins