Contract de intermediere

Părţile contractante

S.C._, cu sediul în_, înregistrată în Registrul Comerţului_sub nr._, având cont bancar nr. _ deschis la reprezentată legal de către domnul/doamna, identificată cu C.l._, în calitate de CLIENT,

Şi

S.C._, cu sediul în_, înregistrată în Registrul Comerţului_sub nr._, având cont bancar nr. _ deschis la reprezentată legal de către domnul/doamna, identificată cu C.l._, în calitate de INTERMEDIAR,

au convenit încheierea prezentului contract de intermediere.

Art. 1. Obiectul contractului. Intermediarul se obligă să identifice un partener_.

Art. 2. Durata contractului. Durata prezentului contract este de ani cu începere de la_până la_.

Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional la prezentul contract, încheiat cu cel puţin . zile anterior încetării perioadei contractuale.

Art. 3. Obligaţiile intermediarului

a) să depună toate diligenţele pentru a găsi persoane interesate să contracteze bunurile/produsele/mărfurile/serviciile cu clientul;

b) să prezinte potenţialilor contractanţi toate datele, informaţiile, caracteristicile, parametrii tehnici etc., cu bună credinţă şi diligenţa unui bun profesionist;

c) să-l informeze de îndată pe client în legătură cu intenţia uni terţ de a contracta cu acesta şi să stabilească legătura între acestea.

d) să aducă la cunoştinţa clientului orice schimbare a caracteristicilor bunurilor/produselor/mărfurilor/serviciilor care privesc preţul, calitatea, cantitatea, concurenţa, performanţele tehnice, taxe, accize, licenţe, condiţii de livrare etc., pe piaţa pe care acţionează ca intermediar;

e) să păstreze în bună stare toate materialele, bunurile, produsele etc., pe care le-a primit de la client;

f) să nu compromită interesele clientului şi să nu îl concureze prin mijlocirea încheierii de contracte pentru alţi clienţi sau în interes propriu;

g) la încetarea contractului, să restituie toate bunurile şi materialele indiferent de conţinutul şi natura acestora care sunt în legătură cu clientul;

Intermediarul nu-şi asumă obligaţia:

a) să redacteze proiectul contractului care se va încheia între beneficiar şi acceptant. La cererea oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta şi acest serviciu contra cost;

b) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;

c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 4. Obligaţiile clientului

a) să transmită intermediarului toate datele, informaţiile, listele, prezentările, cataloagele, mostrele etc., aferente bunurilor/produselor/mărfurilor/serviciilor pe care trebuie să le prezinte terţilor în vederea contractării;

b) să răspundă clientului cu promptitudine şi exactitate la toate solicitările terţilor interesaţi să contracteze;

c) să comunice intermediarului dacă s-a încheiat contractul intermediat şi elementele esenţiale ale sale, dacă de aceste elemente depinde cuantumul remuneraţiei, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.

d) să plătească intermediarului remuneraţia cuvenită, conform art. 5.

e) să plătească toate sumele avansate de către intermediar pentru realizarea obiectului contractului;

f) să-l despăgubească pe intermediar pentru toate prejudiciile pe care acesta le-a suferit în activitatea de intermediere;

Art. 5. Remuneraţia cuvenită. Dacă în urma intermedierii efectuate, clientul încheie contractul dorit cu terţul indicat de intermediar, atunci acesta din urmă este îndreptăţit să primească o remuneraţie, al cărei cuantum este:

a) de lei, indiferent de valoarea contractului încheiat;

sau

b) un procent de _ % din valoarea contractului intermediat încheiat de client.

Potrivit legii, această sumă se dublează în ipoteza nerespectării de către client

a obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. c) a prezentului contract.

Art. 6. Comunicări/notificări. (1) în interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmi

să celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Comunicările / notificările vor fi considerate valabil îndeplinite şi la următoarele adrese de mail:_sau nr. de fax:_.

(3) în cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

(4) Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi, dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

Art. 7. Răspunderea contractuală. (1) în caz de executare defectuoasă sau parţială a obligaţiilor contractuale, intermediarul va plăti clientului daune în valoare de lei.

(2) Neplata preţului de către client, în termen de ce mult zile de la data scadenţei fiecărei facturi, atrage rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere a prezentului contract şi plata unei dobânzi penalizatoare de % pentru fiecare zi de întârziere, raportat la suma datorată.

(3) Intermediarul nu răspunde pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau cu întârziere a contractelor de către terţi faţă de client.

Art. 8. Forţa majoră. (1) Forţa majoră, ca eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(2) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(4) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 9. încetarea contractului. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

– prin acordul părţilor;

 

– expirarea duratei contractului;

– neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;

– în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, părţile însa fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

Art. 10. Legea aplicabilă. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 11. Litigii. (1) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) Daca părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul intermediarului.

Art. 12. Clauze finale. Datele de contact ale părţilor contractante sunt:

Client:_

Intermediar:_

Orice modificare intervenită cu privire la datele de contact menţionate anterior, va fi comunicată între părţi în termen de zile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _, la , în _ exemplare originale, câte pentru fiecare parte contractantă.

Intermediar,

Client,

(Visited 172 times, 1 visits today)

Share This:
Comments are Closed

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins