Idei de Afaceri

now browsing by category

 

Idei de afaceri profitabile

Există numeroase idei de afaceri care nu necesită sume mari de bani pentru a fi puse în practică. În mod surprinzător însă, mulți oameni cu gânduri antreprenoriale le evită. Se gândesc că nu vor fi cu adevărat întreprinzători dacă nu pornesc “cum trebuie”, adică având un buget generos, angajați și un sediu frumos. Paradoxal însă, atunci când pornești fără bani ai șanse destul de mari de succes. Lipsa acestei resurse te va învăța să o gestionezi și să nu faci risipă, iar dacă cumva dai greș, vei putea să te remontezi mai ușor dacă suma de bani investită a fost minimă.

În cele ce urmează, am realizat o listă de idei de afaceri ce pot fi pornite în România acestor zile cu foarte puțini bani, cu foarte puține cunoștințe și care se multiplică ușor. Aranjarea lor este aleatorie, ordinea lor nu sugerează că una ar fi mai bună decât alta. Atragem atenția că o trăsătură importantă a unei idei de afaceri demarată din postura de angajat este posibilitatea de a fi făcută, cel puțin pentru o vreme, în paralel cu serviciul de zi cu zi. Iată mai jos sugestiile noastre. Continue reading “Idei de afaceri profitabile” »

Share This:

CONTRACT DE EDITARE

 

CONTRACT DE EDITARE

 

Incheiat astazi …………..

la………………..……………

 

 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., avand contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………………., cu functia de ……………………………………………………………, in calitate de editor, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………….. in (localitatea) ……………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de editare cu respectarea urmatoarelor clauze:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Autorul cedeaza editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa cu titlul ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… compusa din ………………………………………….. coli de autor1), denumita in continuare, si „opera”.

2.2. Cesiunea este exclusiva2), in favoarea editorului, opera putandu-se reproduce numai in limba/limbile …………………………………………. si difuza numai in tara/tarile3)…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… asupra ei neavand vreun drept nici un alt editor4).

2.3. Opera este originala, iar autorul poarta intreaga raspundere pentru continutul ei.

2.4. a)   Tirajul de baza al operei este de (in cifre si litere) ……………………………………….. exemplare.

 1. b) In cazul in care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea5)    operei intr-o alta limba decat cea (cele) convenita(e), ori difuzarea sa intr-o alta tara decat            cele convenite, acestea se vor renegocia de catre parti, iar daca vor fi de acord, se va incheia            un act aditional sau un contract de reeditare, dupa caz, in care se vor consemna acordul intervenit si conditiile acceptate de parti.
 2. c) Autorul are dreptul sa controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.5. a)   Reproducerea operei se poate face in forma tipografica si/sau electronica6).

 1. b) Difuzarea operei publicata sub forma tipografica (in volum) se poate transmite si prin fir,             cablu, fila optica ori prin retea electronica sau prin orice alt mod convenabil editorului.
 2. c) Editorul are fata de alti ofertanti similari, la pret egal, drept prioritar de publicare a ofertei in         forma electronica. El are obligatia de a opta, in termen de 30 de zile de la primirea ofertei             scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor legii, este valabil timp de 3 ani de la data          publicarii operei.

III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce si difuza opera se face pe o durata de (in cifre si litere) …………………………. ani socotiti din ziua incheierii si semnarii prezentului contract.

3.2. a)   Autorul se obliga sa predea editorului manuscrisul operei, in forma definitiva, pana la data de      …………………………………………, intr-un numar de ………………………….. exemplare, insotit de7)    (desene, schite, grafice, ilustratii etc.) ……………………………………………………………………….,          in forma corespunzatoare reproducerii grafice, impreuna cu eventualele propuneri ale sale in    ceea ce priveste executarea lor, precum si 8) …………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 1. b) La cererea sa, autorul va fi consultat de catre editor cu privire la prezentarea grafica a operei.

3.3. a)   Opera se considera acceptata in termen de …………………………………. zile de la data depunerii   manuscrisului la editor.

 1. b) In cazul in care opera, al carei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ si/sau         cantitativ, dar editorul apreciaza necesara efectuarea unor modificari (corectari, prescurtari,            completari etc.), autorul se obliga ca, in cazul in care au hotarat de comun acord sa le             efectueze, opera se considera acceptata inauntrul unui termen de …………….. zile de la data           cand partile au hotarat asupra efectuarii modificarilor respective.
 2. c) Daca opera se considera nepublicabila si dupa efectuarea modificarilor pe care le-a efectuat       autorul, in conditiile prevazute la lit. b, editorul poate denunta contractul comunicand, in scris,    autorului, in cel mult 15 zile de la expirarea termenului respectiv, hotararea luata si, pe scurt,     motivele care au determinat-o.
 3. d) In situatia in care, opera nu corespunde calitativ si/sau cantitativ, editorul are dreptul, de asemenea, sa denunte contractul, comunicand, in scris, motivele acestei hotarari in termen             de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).

3.4. In cazul in care opera se considera publicabila, editorul va hotari publicarea ei pana la data de9) ……………………………. .

3.5. Editorului ii apartine, in mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare si data aparitiei operei, pretul de vanzare al fiecarui exemplar si forma de publicitate adecvata.

 1. REMUNERATIA AUTORULUI

(PRETUL CONTRACTULUI)

4.1. Remuneratia pe care editorul se obliga sa o plateasca autorului este de (in cifre si litere) ……………………………….. lei10) si urmeaza a se achita astfel11):

 1. avans ………………. %, adica …………………………………….. lei, reprezentand avans la incheierea prezentului contract;
 2. ……………………. %, adica ……………… lei, cu ocazia acceptarii manuscrisului de catre editor;
 3. ……………………. %, adica ………………………….. lei, la reproducerea tirajului de baza al operei.

4.2. Plata remuneratiei se va face la casieria editorului, in numerar, in conditiile legii.

sau

4.2. Plata remuneratiei se va face in contul autorului nr. ………………………………………………… deschis la Banca ………………………………………………. .

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Autorul operei se obliga:

 1. sa prezinte editorului opera dactilografiata, la doua randuri, numerotand toate paginile manuscrisului, iar pe verso toate ilustratiile, indicand, pe marginea paginii locurile unde trebuie sa fie dispus materialul ilustrativ. In textul dactilografiat se admit sa fie scrise, de mana, citet, cu pasta neagra, formule matematice si chimice, literele cu caracter special, precum si corecturile efectuate cu ocazia colationarii lui;
 2. sa efectueze, daca i se cere de editor12), fara o remuneratie suplimentara, corectura finala a operei, sa dea „Bun de tipar” si sa restituie textul corectat in termen de ………… zile de la data cand editorul solicita aceasta. In cazul in care autorul nu preda editurii corectura in acest termen, editorul este in drept sa tipareasca opera fara corectura autorului;
 3. sa nu cesioneze unui alt editor, fara acordul editorului lucrarii care face obiectul prezentului contract, dreptul de reproducere si difuzare asupra unei lucrari cu continut similar, in concurenta cu opera care face obiectul prezentului contract;
 4. sa pastreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje, conditii, remuneratie etc.).

5.2. Editorul se obliga:

 1. sa plateasca autorului remuneratia convenita;
 2. sa ofere autorului, in mod gratuit, un numar de …………………………….. exemplare din opera;
 3. sa respecte forma originala a manuscrisului si sa o reproduca fara nici un fel de modificari, daca nu a obtinut acordul autorului;
 4. sa inapoieze autorului originalul operei, ilustratiile si orice alte elemente primite pentru publicare13).
 5. CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Partile contractante au obligatia sa nu cesioneze unei terte persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract fara acordul scris al celeilalte parti.

6.2. Acordul scris al celeilalte parti trebuie sa fie comunicat cedentului in termen de ……………….. zile de la data la care acesta din urma i-a cerut consimtamantul.

6.3. In cazul in care cealalta parte nu raspunde in termenul prevazut la alineatul precedent, se considera ca a acceptat, in mod tacit, cesiunea contractului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care editorul nu efectueaza plata remuneratiei autorului, se obliga sa plateasca acestuia o penalitate de ….. % pe zi de intarziere.

7.2. Autorul se obliga sa plateasca editorului o penalitate de ………… lei, daca nu preda manuscrisul in termen.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile, ore) …………, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de (zile, ore) ………………………………. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 1. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. a) Prezentul contract inceteaza la data prevazuta la pct. 3.1. sau dupa epuizarea ultimei editii            convenite.

 1. b) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic        de 5% din numarul de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.

10.2. In cazul in care editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune-interese pentru neexecutare13).

10.3. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare de care se prevaleaza, cu cel putin ………………… zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.

10.4. a) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial, in cazul in         care editorul nu il exploateaza sau il exploateaza intr-o masura insuficienta si daca prin           aceasta interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

 1. b) Autorul nu poate cere desfiintarea contractului daca motivele de neexploatare sau de       exploatare insuficienta se datoreaza culpei proprii, faptelor sau actelor unei terte persoane ori             unui caz fortuit sau de forta majora.
 2. c) Desfiintarea contractului, in cazul prevazut la lit. b) nu se poate solicita inainte de expirarea          unui termen de 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial al operei.

10.5. a) Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

 1. b) Prevederile de la lit. a) nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
 2. ALTE CLAUZE

11.1. In cazul in care editorul nu intentioneaza sa distruga copiile operei ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzare pentru distrugere.

11.2. a) Daca opera a fost distrusa ca urmare a fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie       care ii va fi platita numai daca opera a fost publicata.

 1. b) In situatia in care o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa     in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul are dreptul la o       remuneratie, numai pentru una dintre aceste editii.
 2. c) In cazul in care o editie este distrusa partial, ca urmare a fortei majore, inainte de a fi pusa in        circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai        atatea copii cate au fost distruse.

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

12.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………………………………………. exemplare din care …………………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

 

EDITOR

 

AUTOR

 

            NOTE

 1. Coala de autor (editura) – unitate de masura editoriala egala cu aproximativ 20 de pagini dactilografiate, cuprinzand 40.000 de semne, inclusiv spatiile dintre cuvinte sau 700 de versuri, sau 300 cm2 de material ilustrativ (suprafata tiparita) (cf. Virgil Olteanu – „Din istoria si arta cartii – Lexicon”, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1992, pag. 87, col. 1).
 2. Cesiunea poate fi si neexclusiva, autorul rezervandu-si dreptul de a-si valorifica opera sa si la alta editura, potrivit conventiei partilor.
 3. Se inscrie tara (tarile) pentru care s-a convenit de catre parti sa se difuzeze opera.
 4. Daca autorul a cedat opera si unui alt editor, clauza se va reformula in mod corespunzator conventiei partilor.
 5. In cazul in care partile convin reeditarea operei, editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari acesteia, cu conditia ca ele sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in actul aditional sau in contractul de reeditare nu se prevede altfel.
 6. Continutul acestui articol se adapteaza dupa forma/formele de reproducere a operei.
 7. Daca este cazul, precizandu-se pentru fiecare categorie numarul materialelor ilustrative.
 8. Se mentioneaza elementele considerate necesare de catre parti, pentru prezentarea corespunzatoare a lucrarii ca: bibliografie, tabla de materii, sursele reproducerilor de text, note, indice de autori si materii s.a.
 9. Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii ei.
 10. Daca in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate, despre care se va face mentiune corespunzatoare.
 11. Partile pot conveni ca plata sa se faca si dupa epuizarea tirajului ultimei editii. In acest caz, legea prevede ca se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.
 12. Autorul ori reprezentantul sau (traducatorul) are dreptul sa efectueze corectura finala a operei si sa dea „Bun de tipar” in aceleasi conditii.
 13. In acest caz, potrivit legii, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata ei integrala, in conformitate cu prevederile contractului.

 

Share This:

CONTRACT DE KNOW-HOW

 

CONTRACT DE KNOW-HOW

 

Incheiat astazi …………….

la ………………………………

 

 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………………………. nr. ……………., bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………., reprezentata de ……………………………….., cu functia de ………………………………………, cetatean …………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………., in calitate de furnizor/cedent si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………, bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………….., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………, reprezentata de …………………………………, cu functia de ……………………………………………….., cetatean ……………………………………………….., posesor act de identitate/pasaport ………………………………………………., in calitate de beneficiar,

au convenit sa incheie prezentul contract de know-how, in urmatoarele conditii:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract se considera a fi transmiterea de catre titular, beneficiarului a ………………… (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum si datele necesare punerii sale in aplicare si, in functie de vointa partilor, si asistenta tehnica necesara) .

2.2. De asemenea, titularul poate trimite specialisti sau sa primeasca personal de la beneficiar in vederea calificarii lui si sa furnizeze materialele necesare aplicarii tehnice sau procedeului transmis.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ……… ani, incepand cu data de ……….. pana la data de ……… .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.

 1. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea contractului este suma de ………………… lei/USD echivalenti in lei la data platii, calculati la cursul de referinta al BNR, emisa catre beneficiar de furnizor/cedent.

 1. MODALITATI DE PLATA

5.1. Plata se va efectua prin …………………, la data de ………………… a fiecarei luni, pe toata durata desfasurarii contractului.

 1. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

6.1. Partile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului contract si a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.

VII. ALTE CLAUZE

7.1. Locul executarii prezentului contract este la ……………………………………………………………………. .

7.2. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor ca urmare a aducerii la indeplinire a prezentului contract, potrivit angajamentului-anexa.

VIII. INVALIDAREA PARTIALA

8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

 1. DIVIZAREA CONTRACTULUI

9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

9.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………. *).

X CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

 1. FORTA MAJORA

11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

11.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XII. NOTIFICARI

12.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

12.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIV. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;
 • este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 • isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

 1. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

15.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

15.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui. …..

 

FURNIZOR/CEDENT

 

BENEFICIAR,

 

__________________

*) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.

 

Anexa

 

ANGAJAMENT

 

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .

 1. Obiect
 2. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
 3. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
 4. situatia financiara;
 5. proiectele de afaceri;
 6. produsele nelivrate pietei;
 7. procesele de fabricatie;
 8. licentele sau brevetele de inventii;
 9. alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ………………………….. .
 10. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………………….
 11. Sfera circulatiei informatiilor
 12. (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
 13. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………….. aproba in scris aceasta posibilitate.
 14. (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

 1. Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
 2. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
 3. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
 4. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
 6. daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la …………………………;
 7. informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
 8. dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
 9. informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
 10. ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
 11. Incetarea angajamentului
 • Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
 • La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in ………… exemplare, din care …………….., astazi …………… .

 

SEMNATURILE PARTILOR

 

Share This:

Idei de afaceri cu bani putini

idei de afaceriNe gandim de foarte multe ori ce afaceri putem incepe cu bani putini intrucat exista o regula de manual a intreprinzatorilor care spune ca nu de bani ai nevoie pentru a incepe o afacere de succes.

Nimeni nu s-a gandit pana acum daca putem incepe o afacere fara bani! In multe tari din U.E. este deja obisnuit ca tinerii in special, sau persoanele cu expertiza in una sau mai multe domenii sa vanda idei intreprinzatorilor cu bani dar cu lipsa de idei. Aici intervenim noi cu programul celor “trei pasi de la idee la profit“.

Din perspectiva noastra orice idee este buna, atata timp cat este protejata legal astfel incat sa puteti demonstra oricand, oricui ca ideea va apartine. Genul acesta de servicii juridice il oferim noi. Tot noi te putem ajuta apoi sa lansezi ideea pe pietele de idei astfel incat, la final, sa obtineti suma pe care ati solictat-o in schimbul ideii dumneavostra!

Tu ce pret pui pe ideile tale? 

Afla cei trei pasi de la idee la profit din articolele:

– CUM POT SA VAND O IDEE?

– CUM POT SA CUMPAR O IDEE?

– CUM IMI POT PROTEJA O IDEE DE AFACERI?©

 – CEI TREI PASI DE LA IDEE LA PROFIT

– PROTEJAREA UNEI IDEI DE AFACERE LA OSIM©

Share This:

Cum imi pot proteja o idee de business?©

idee-de-afaceri-cu-baniProtejarea unei idei de afacere:

Legislatia europeana privind protectia proprietatii intelectuale este explicata pe larg pe Portalul Uniunii Europene din care am extras o parte din textele care exemplifica serviciile de ordin juridic oferite de B.I.A.B.

Concret, o idee de afaceri poate fi protejata legal  prin serviciile europene oferite de B.I.A.B, indiferent daca ea este concretizata intr-o idee care poate beneficia de dreptul de autor, intr-o marca ce urmeaza a fi inregistrata sau o inventie ori inovatie ce urmeaza a fi brevetata.

Acest lucru poate fi obtinut cu un apel la numarul 0768.51.900 sau prin celelalte mijloace prevazute la rubrica CONTACT.

Protejați-vă ideile de afaceri!

Aveți o idee inovatoare? Înainte de a o face publică, ar fi bine să o protejați cu ajutorul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Ideile mari au valoare doar dacă puteți dovedi legal că acestea vă aparțin.

Ce înseamnă proprietate intelectuală?

Proprietatea intelectuală include planuri, proiecte, idei, produse, acțiuni sau procese pe care le-ați creat și care vă oferă un avantaj competitiv.

Există trei subcategorii:

 • Proprietatea industrială: invenții (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi varietăți de plante și indicații de origine geografică
 • Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare și artistice originale, muzică, programe de radio și televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creații publicitare și de multimedia
 • Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, idei de afaceri, acorduri de confidențialitate, producție rapidă.

Cum îmi pot proteja drepturile de proprietate intelectuală?

Vă puteți proteja proprietatea intelectuală cu ajutorul drepturilor stabilite de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Forma de protecție depinde de tipul de proprietate intelectuală:

 • brevetele – vă permit să împiedicați părțile terțe să fabrice, să utilizeze sau să vândă invenția dumneavoastră pe o anumită perioadă de timp, în funcție de tipul de invenție
 • mărcile înregistrate – protejează numele produsului, împiedicând alte companii să vândă un produs cu aceeași denumire
 • drepturile de autor – vă permit să controlați producția, distribuția, difuzarea sau reprezentarea publică a operei dumneavoastră. n.a.: Drepturile de autor se acordă automat odata cu inregistrarea lor oficială asa cum am explicat AICI. Puteți folosi imediat dupa inregistrare simbolul drepturilor de autor (©).

Orice calatorie de o mie de mile incepe cu primul pas, iar pasul cu care dumneavostra puteti incepe este acela de a ne contacta prin oricare din modalitatile explicate la rubrica contact.

Tu ce pret pui pe ideile tale? 

Afla cei trei pasi de la idee la profit din articolele:

– CUM POT SA VAND O IDEE?

– CUM POT SA CUMPAR O IDEE?

– CUM IMI POT PROTEJA O IDEE DE AFACERI?©

 – CEI TREI PASI DE LA IDEE LA PROFIT

– PROTEJAREA UNEI IDEI DE AFACERE LA OSIM©

Share This:

Cum pot face rost de bani dacă am o idee de afaceri©

cum-vand-o-ideeAsa cum recunoaste si Jurnalul.ro, o afacere poate fi pornita chiar si fara bani, doar cu o idee de calitate. Sigur ca ideea inainte de a fi implementata este nevoie sa fie protejata pentru a ne asigura ca nu si-o poate insusi nimeni dintre cei care afla despre ea in momentul in care incepe sa fie pusa in aplicare.

Cum pot fare rost de bani europeni daca am o idee de afaceri?

Cu toate că mulţi români spun că nu pornesc o afacere pentru că nu au bani, lucrurile nu stau chiar aşa. În ultimii ani, hub-urile, asociaţiile şi programele de mentorat, guvernele şi UE au fost mult mai active şi au sprijinit firmele aflate la început de drum. Există astăzi numeroase oportunităţi de finanţare în România sau peste hotare, disponibile la un click distanţă.

Competiţii adresate startup-urilor din întreaga lume, strângere de fonduri online, investitori de tip business angels, granduri din bani europeni sau de la Guvern. Toate acestea sunt surse de finanţare la îndemâna oricărui antreprenor cu idei, dar care depind de calitatea proiectului dezvoltat şi de gradul de informare al persoanei care pune bazele noii afaceri. Competiţia este dură, nu oricine are un proiect poate şi câştiga. “Eu cred că dacă doreşti să reuşeşti ca antreprenor treabuie, la început, să-ţi strângi resursele singur şi să munceşti foarte mult, să dovedeşti că ai creat ceva prin forţe proprii şi abia apoi să te uiţi după finanţări”, a declarat Dragos Petrescu, proprietarul City Grill, un susţinător al start-upurilor româneşti. El crede că e important ca la un moment dat să primeşti o finanţare, dar aceasta va veni după ce antreprenorul dovedeşte că o merită.

Investitori providenţiali sau granturi

Investitorii de tip business angels au experienţă în afaceri şi caută să finanţeze start-upuri care li se par de viitor, dar devin şi actionari în firma finanţată. Aceştia caută antreprenori care au trecut cu bine de faza de început, dar sunt la momentul în care au nevoie de bani ca să se dezvolte. În România există servicii care pun în legătură antreprenorii cu investitorii, precum BizAngels.ro.

Pe de altă parte, Ministerul Economiei pune la bătaie 189 de milioane de euro pentru startup-uri în perioada 2016-2020 din fonduri structurale. Dintre acestea, 35 de milioane de euro sunt destinate industriilor creative, iar restul de 154 de milioane de euro sunt alocaţi afacerilor lansate de tinerii sub 35 de ani. Un alt program, START 2016, este derulat de Departamentul pentru IMM şi este adresat firmelor mici si mijlocii, aflate la început de drum, care vor putea lua un ajutor nerambursabil de până la 26.000 de euro.

Se caută idei de afaceri inovatoare:

Continue reading “Cum pot face rost de bani dacă am o idee de afaceri©” »

Share This:

IDEI DE AFACERI – BEST IDEA©

vand-ideiCum imi protejez o idee?

Cu toate ca sunt foarte inteligenti, romanii nu au fost educati sa puna pret pe ideile lor asa cum se intampla in mod obisnuit in Statele Unite ale Americii si mai nou in Uniunea Europeana. Cei mai bogati oameni din lume sunt cei care detin o inventie, o marca sau o idee atat de buna incat marile corporatii sunt dispuse sa plateasca oricat pentru a o putea pune in aplicare. Cu toate astea, o idee neprotejata intelectual© poate fi preluata de oricine fara sa plateasca un cent iar  istoria moderna este plina de exemple de acest gen. Chiar si protejata prin mijloacele legale, ideile nu se vand in formula sau prin metodele clasice. Pentru asta existam noi:

Bursa de Idei Bucuresti©

Daca aveti o idee pe care vreti sa o valorificati va recomandam sa parcurgeti cei trei pasi de la idee la profit©!

Primul pas, este acela de a suna la numarul  de contact 0768.511.900, pentru a discuta cu un Consilier in Proprietate Industriala. Impreuna cu acesta puteti personaliza solutia juridica ce se adapteaza ideii dumneavostra. Este important sa se faca deosebirea intre o inventie, o inovatie, o marca inregistrata, o indicatie geografica sau o idee geniala ce poate fi protejata prin produsul P.C.I©. Abia in acest moment putem stabili si care este onorariul pe care il veti achita pentru serviciile juridice de protejare a ideii dumneavostra. Cuantumul aproximativ al onorariilor il puteti consulta in rubrica ONORARII. Sarcina dumneavostra este sa scrieti textul ce contine ideea dumneavostra pe coli A4 in limita a 10 file pentru a avea o baza de plecare in discutia ce o veti avea cu consilierul B.I.A.B., dar acest lucru nu este obligatoriu, redactarea putand fi efectuata si de consilierii nostri contra unei sume modice. Procedura este explicata in pagina CUM POT SA VAND O IDEE?

Deabia dupa ce ideea dumneavostra beneficiaza de protectie intelectuala© putem spune ca detinem de o idee in sensul juridic al proprietatii intelectuale si putem trece la: Continue reading “IDEI DE AFACERI – BEST IDEA©” »

Share This:

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins