Bursa Ideilor de Afaceri Bucuresti©

O ideea valorificata si pusa in actiune este mai pretioasa decat o suta de idei tinute la sertar. Buddha

SITE ÎN LUCRU

(Visited 52 times, 1 visits today)

Share This:

IDEI DE AFACERI – BEST IDEA©

vand-ideiCum imi protejez o idee?

Cu toate ca sunt foarte inteligenti, romanii nu au fost educati sa puna pret pe ideile lor asa cum se intampla in mod obisnuit in Statele Unite ale Americii si mai nou in Uniunea Europeana. Cei mai bogati oameni din lume sunt cei care detin o inventie, o marca sau o idee atat de buna incat marile corporatii sunt dispuse sa plateasca oricat pentru a o putea pune in aplicare. Cu toate astea, o idee neprotejata intelectual© poate fi preluata de oricine fara sa plateasca un cent iar  istoria moderna este plina de exemple de acest gen. Chiar si protejata prin mijloacele legale, ideile nu se vand in formula sau prin metodele clasice. Pentru asta existam noi:

Bursa de Idei Bucuresti©

Daca aveti o idee pe care vreti sa o valorificati va recomandam sa parcurgeti cei trei pasi de la idee la profit©!

Primul pas, este acela de a suna la numarul  de contact 0768.511.900, pentru a discuta cu un Consilier in Proprietate Industriala. Impreuna cu acesta puteti personaliza solutia juridica ce se adapteaza ideii dumneavostra. Este important sa se faca deosebirea intre o inventie, o inovatie, o marca inregistrata, o indicatie geografica sau o idee geniala ce poate fi protejata prin produsul P.C.I©. Abia in acest moment putem stabili si care este onorariul pe care il veti achita pentru serviciile juridice de protejare a ideii dumneavostra. Cuantumul aproximativ al onorariilor il puteti consulta in rubrica ONORARII. Sarcina dumneavostra este sa scrieti textul ce contine ideea dumneavostra pe coli A4 in limita a 10 file pentru a avea o baza de plecare in discutia ce o veti avea cu consilierul B.I.A.B., dar acest lucru nu este obligatoriu, redactarea putand fi efectuata si de consilierii nostri contra unei sume modice. Procedura este explicata in pagina CUM POT SA VAND O IDEE?

Deabia dupa ce ideea dumneavostra beneficiaza de protectie intelectuala© putem spune ca detinem de o idee in sensul juridic al proprietatii intelectuale si putem trece la: Continue reading “IDEI DE AFACERI – BEST IDEA©” »

(Visited 201 times, 1 visits today)

Share This:

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII INTERMEDIERE

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Nr.    /____________

 

I.PĂRŢILE CONTRACTULUI

 

 Art.1 SC ___ , cu sediul în ___, având număr de ordine în Registrul Comerţului ___, CUI ___, cont bancar ___, deschis la ___, reprezentată legal  de ___ numită în continuare ’’BENEFICIAR’’.

şi

SC___, cu sediul în ___, tel/fax: ___, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___, cod unic de înregistrare ___, cont nr. ___ deschis la ___, reprezentată de ___, în calitate de Administrator, numită în continuare “PRESTATOR

In temeiul art. 2096 si urmatoarele din Codul civil, incheiem prezenta intelegere, astfel dupa cum urmeaza:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prin prezentul contract, PRESTATORUL se angajeaza sa promoveze BENEFICIARUL in fata potentialilor clienti ai acestuia si sa faciliteze, sa medieze si sa promoveze incheierea de contracte intre BENEFICIARUL prezentului contract si respectivii clienti.

2. Pentru fiecare client adus de PRESTATOR BENEFICIARULUI si cu care, BENEFICIARUL va incheia, va derula si executa un contract in cadrul caruia Beneficiarul va avea calitate de prestator, PRESTATORUL prezentului contract va avea dreptul la un singur comision, stabilit conform articolului IV. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A PREŢULUI CONTRACTUAL din prezentul contract.

 

III.DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, este valabil __ ani şi se reînnoieşte automat pentru perioade de încă 1 (un) an, dacă părţile nu şi-au manifestat în scris intenţia de a renunţa la el cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea lui.

 

IV. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A PREŢULUI CONTRACTUAL

1. Pentru serviciile prestate, PRESTATORUL va factura un comision agreat de ambele parti din vanzarile efectuate pentru BENEFICIAR, astfel:

 

An

Comision (%) din suma fara TVA din contractul semnat de catre BENEFICIAR

sub ___ euro

peste ___ euro

1

__%

__%

2

__%

__%

3…

__%

__%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BENEFICIARUL nu va datora comision PRESTATORULUI conform prezentului contract, pentru contractele incheiate cu clientii adusi de PRESTATOR, in situatia in care, fara a avea vreo culpa contractuala, BENEFICIARUL nu primeste plata pentru serviciile prestate respectivilor clienti. In aceasta situatie, PRESTATORUL este obligat de a returna fara intirziere BENEFICIARULUI comisionul primit. BENEFICIARUL nu datoreaza comision PRESTATORULUI pentru clientii care, cu sau fara intentie, nu achita serviciile prestate de catre BENEFICIAR, fiind de datoria PRESTATORULUI sa se asigure de corectitudinea, capacitatea de plata si solvabilitatea etc. clientilor prezentati BENEFICIARULUI.

3.  BENEFICIARUL nu va mai datora PRESTATORULUI alte comisioane sau majorari ale comisionului initial achitat in situatia in care, BENEFICIARUL va incheia noi contracte sau intelegeri sau daca va marii volumul parteneriatului sau va diversifica, modifica contractele cu clientii pentru care a achitat PRESTATORULUI comisionul de client, conform prezentei intelegeri.

4. Factura se va emite trimestrial, in termen de _ zile lucratoare de la terminarea trimestrului. Plata contravalorii facturii se va face în termen de __ zile calendaristice de la facturare, în baza facturii emisă de PRESTATOR.

5. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a vreunei obligaţii asumate de oricare din părţile contractante potrivit prezentului contract atrage obligaţia părţii în culpă de a plăti penalităţi în cuantum de ___% pe zi de întârziere, inclusiv în cazul întârzierilor de plată. 

VI.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile PRESTATORULUI

PRESTATORUL este obligat sa respecte toate obligaţiile contractuale care îi incumbă şi care sunt detaliate în prezentul contract.

PRESTATORUL îşi va realiza obligaţiile contractuale, în vederea realizării obiectului contractului, cu diligenţa unui bun profesionist şi prin persoana reprezentantului PRESTATORULUI, menţionată la art. I

La solicitarea BENEFICIARULUI, şi ca urmare a încheierii unui act adiţional la contractul de bază, PRESTATORUL va putea efectua şi alte servicii profesionale de specialitate decât cele menţionate în art. II, după ce se va stabili o prealabilă înţelegere asupra obiectului noului serviciu (noul proiect), preţul cuvenit PRESTATORULUI pentru îndeplinirea noului obiect contractual, respectiv cheltuielile de realizare a serviciului solicitat de către BENEFICIAR.

Drepturile de uzufruct pentru serviciile prestate de PRESTATOR pentru BENEFICIAR aparţin BENEFICIARULUI.

Obligaţiile BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL este obligat să respecte şi să îndeplinească cu bună credinţă toate obligaţiile care sunt detaliate în prezentul contract, precum şi obligaţiile care rezultă ca urmare a demersurilor normale efectuate de către PRESTATOR în îndeplinirea obiectului contractual.

VII. RĂSPUNDEREA LEGALĂ

Partea care provoacă prejudicii patrimoniale sau nepatrimoniale celeilalte părţi este responsabilă pentru repararea integrală a acestor prejudicii. PRESTATORUL nu este răspunzător pentru acele întârzieri, omiteri sau greşeli care au fost cauzate prin acţiuni sau omisiuni culpabile ale BENEFICIARULUI. Când se va constata culpa PRESTATORULUI, acesta va despăgubi BENEFICIARUL pentru pierderile cauzate de întârzierile, omisiunile sau greşelile comise.

VIIIClauza de confidentialitate

În orice situaţie, PRESTATORUL păstrează confidenţialitatea datelor culese pe parcursul derulării prezentului contract. Toate informaţiile confidenţiale sunt proprietatea BENEFICIARULUI, iar PRESTATORUL nu are nici un drept, direct sau implicit, asupra informaţiilor confidenţiale.

Informaţiile confidenţiale sunt secrete comerciale sau alte informaţii care includ, dar fără  a se limita la, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificaţii, planşe, schiţe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitaţie, planuri strategice, planuri de marketing/ financiare/ de afaceri, comisoane, numele angajatilor, clientilor sau furnizorilor, precum şi alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informaţii scrise sau sub orice altă formă materială dezvăluite de către partea care deţine informaţiile confidenţiale, indiferent daca se specifică sau nu că acestea sunt “confidenţiale” sau “proprietatea” acesteia.

Informaţiile confidenţiale nu includ informaţiile pe care PRESTATORUL dovedeşte în faţa instanţei că:

a) le deţinea înainte ca acestea sa-i fie dezvaluite de catre BENEFICIAR, fără obligaţia de a le trata drept confidenţiale;

b) le-a obţinut pe o cale licita, alta decât în legătura cu prezentul contract;

c) erau publice la data dezvăluirii de BENEFICIAR sau au devenit publice din alt motiv decât culpa PRESTATORULUI, dar numai începând de la data dezvăluirii.

IX. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Nici una din părţile prezentului contract nu va fi responsabilă pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă, cu condiţia ca evenimentul imprevizibil provocat să fie comunicat cocontractantului în termen de __ zile de la apariţia lui, împreună cu confirmarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României.Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, restricţiile legale, grevele, calamităţile naturale şi orice alt eveniment care excede controlul părţii care îl invocă.Menţinerea cazului de forţă majoră mai mult de 2 luni, poate conduce la încetarea contractului la cererea oricărei părţi.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti în cazul în care:

– a expirat durata contractuală prevăzută la art. III;

– a intervenit acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris, în vederea stingerii raportului contractual în curs;

– una dintre părţi nu execută o obligaţie esenţială pentru contract;

– a intervenit un caz de forţă majoră.

– BENEFICIARUL poate rezilia oricand prezentul contract notificand PRESTATORUL cu 15 zile in prealabil

Partea care invocă încălcarea contractului, are obligaţia de a notifica cealaltă parte despre cauza de încetare, în interval de __ zile de la data apariţiei cauzei de încetare.

Partea notificată este obligată să răspundă în termen de __ zile de la primirea notificării, lipsa răspunsului  fiind socotită ca achiesare la notificarea recepţionată.

Pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate contractual, creditorul obligaţiei neexecutate poate solicita rezilierea contractului şi acordarea de daune interese pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit.

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

XI. LITIGII

Eventualele litigii privind executarea sau interpretarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă.

In cazul în care nu se va reuşi soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, părţile convin ca soluţionarea oricăror litigii sunt de competenta instantelor judecatoresti.

 

XII. PREVEDERI FINALE

Orice modificare a prezentului contract se va realiza prin act adiţional, semnat de ambele părţi.

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost elaborat și redactat  in _ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte

 

BENEFICIAR                                                             PRESTATOR

 

(Visited 459 times, 7 visits today)

Share This:

Contract de intermediere

Părţile contractante

S.C._, cu sediul în_, înregistrată în Registrul Comerţului_sub nr._, având cont bancar nr. _ deschis la reprezentată legal de către domnul/doamna, identificată cu C.l._, în calitate de CLIENT,

Şi

S.C._, cu sediul în_, înregistrată în Registrul Comerţului_sub nr._, având cont bancar nr. _ deschis la reprezentată legal de către domnul/doamna, identificată cu C.l._, în calitate de INTERMEDIAR,

au convenit încheierea prezentului contract de intermediere.

Art. 1. Obiectul contractului. Intermediarul se obligă să identifice un partener_.

Art. 2. Durata contractului. Durata prezentului contract este de ani cu începere de la_până la_.

Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional la prezentul contract, încheiat cu cel puţin . zile anterior încetării perioadei contractuale.

Art. 3. Obligaţiile intermediarului

a) să depună toate diligenţele pentru a găsi persoane interesate să contracteze bunurile/produsele/mărfurile/serviciile cu clientul;

b) să prezinte potenţialilor contractanţi toate datele, informaţiile, caracteristicile, parametrii tehnici etc., cu bună credinţă şi diligenţa unui bun profesionist;

c) să-l informeze de îndată pe client în legătură cu intenţia uni terţ de a contracta cu acesta şi să stabilească legătura între acestea.

d) să aducă la cunoştinţa clientului orice schimbare a caracteristicilor bunurilor/produselor/mărfurilor/serviciilor care privesc preţul, calitatea, cantitatea, concurenţa, performanţele tehnice, taxe, accize, licenţe, condiţii de livrare etc., pe piaţa pe care acţionează ca intermediar;

e) să păstreze în bună stare toate materialele, bunurile, produsele etc., pe care le-a primit de la client;

f) să nu compromită interesele clientului şi să nu îl concureze prin mijlocirea încheierii de contracte pentru alţi clienţi sau în interes propriu;

g) la încetarea contractului, să restituie toate bunurile şi materialele indiferent de conţinutul şi natura acestora care sunt în legătură cu clientul;

Intermediarul nu-şi asumă obligaţia:

a) să redacteze proiectul contractului care se va încheia între beneficiar şi acceptant. La cererea oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta şi acest serviciu contra cost;

b) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;

c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 4. Obligaţiile clientului

a) să transmită intermediarului toate datele, informaţiile, listele, prezentările, cataloagele, mostrele etc., aferente bunurilor/produselor/mărfurilor/serviciilor pe care trebuie să le prezinte terţilor în vederea contractării;

b) să răspundă clientului cu promptitudine şi exactitate la toate solicitările terţilor interesaţi să contracteze;

c) să comunice intermediarului dacă s-a încheiat contractul intermediat şi elementele esenţiale ale sale, dacă de aceste elemente depinde cuantumul remuneraţiei, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.

d) să plătească intermediarului remuneraţia cuvenită, conform art. 5.

e) să plătească toate sumele avansate de către intermediar pentru realizarea obiectului contractului;

f) să-l despăgubească pe intermediar pentru toate prejudiciile pe care acesta le-a suferit în activitatea de intermediere;

Art. 5. Remuneraţia cuvenită. Dacă în urma intermedierii efectuate, clientul încheie contractul dorit cu terţul indicat de intermediar, atunci acesta din urmă este îndreptăţit să primească o remuneraţie, al cărei cuantum este:

a) de lei, indiferent de valoarea contractului încheiat;

sau

b) un procent de _ % din valoarea contractului intermediat încheiat de client.

Potrivit legii, această sumă se dublează în ipoteza nerespectării de către client

a obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. c) a prezentului contract.

Art. 6. Comunicări/notificări. (1) în interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmi

să celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Comunicările / notificările vor fi considerate valabil îndeplinite şi la următoarele adrese de mail:_sau nr. de fax:_.

(3) în cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

(4) Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi, dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

Art. 7. Răspunderea contractuală. (1) în caz de executare defectuoasă sau parţială a obligaţiilor contractuale, intermediarul va plăti clientului daune în valoare de lei.

(2) Neplata preţului de către client, în termen de ce mult zile de la data scadenţei fiecărei facturi, atrage rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere a prezentului contract şi plata unei dobânzi penalizatoare de % pentru fiecare zi de întârziere, raportat la suma datorată.

(3) Intermediarul nu răspunde pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau cu întârziere a contractelor de către terţi faţă de client.

Art. 8. Forţa majoră. (1) Forţa majoră, ca eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(2) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(4) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 9. încetarea contractului. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

– prin acordul părţilor;

 

– expirarea duratei contractului;

– neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;

– în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, părţile însa fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.

Art. 10. Legea aplicabilă. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 11. Litigii. (1) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) Daca părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul intermediarului.

Art. 12. Clauze finale. Datele de contact ale părţilor contractante sunt:

Client:_

Intermediar:_

Orice modificare intervenită cu privire la datele de contact menţionate anterior, va fi comunicată între părţi în termen de zile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _, la , în _ exemplare originale, câte pentru fiecare parte contractantă.

Intermediar,

Client,

(Visited 172 times, 1 visits today)

Share This:

Model de contract de intermediere

CONTRACT DE INTERMEDIERE:

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială ………………………. cu sediul social în ……………………, telefon ………. fax ………… înregistrată în Registrul Comerţului ………………. sub nr. ………………., având contul nr. ……….. la Banca …………………… şi codul fiscal nr. ……… prin reprezentanţii legali ……………………………. având funcţia de ……………………….. cetăţean ……………… posesor al actului de identitate/paşaport nr. ………………… în calitate de INTERMEDIAR şi

Societatea Comercială ……………………….. cu sediul social în ……………………, telefon ……… fax ……….. înregistrată în Registrul Comerţului ……………….. sub nr. …………………, având contul nr. …………… la Banca …………………….. şi codul fiscal nr. …………. reprezentată prin …………. având funcţia de ………………. cetăţean ………………… legitimat cu …………. …….. în calitate de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Intermediarul se obligă să identifice un partener pentru beneficiar şi să mijlocească acceptarea ofertei ferme anexate. Această ofertă constă în esenţă în următoarele: ………………………………………………………. .

Art. 3. TERMENUL

Termenul pentru executarea prestaţiei de către intermediar este ………… Acest termen va putea fi prelungit prin act adiţional.

Art. 4. OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI

1. Să facă demersurile necesare pentru identificarea acceptantului ofertei.

2. Să-l informeze de îndată pe beneficiar asupra acceptării ofertei.

3. Să faciliteze stabilirea contactului între beneficiar şi acceptantul ofertei.

4. Să efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentru a determina părţile de la pct. 3 să încheie operaţia comercială avută în vedere.

Intermediarul nu-şi asumă obligaţia:

a) să redacteze proiectul contractului comercial care se va încheia între beneficiar şi acceptant. La cererea oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta şi acest serviciu contra cost;

b) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;

c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

1. Să predea intermediarului, la semnarea acestui contract, oferta fermă, completă şi precisă, şi să declare că este în măsură să o onoreze integral şi imediat.

2. Să precizeze numele persoanelor neagreate ca parteneri în cuprinsul ofertei. Lista acceptanţilor neagreaţi nu va putea fi extinsă după predarea ofertei ferme.

3. Să menţină oferta fermă până la data de ……………………..

4. Să se prezinte la tratative conform protocolului convenit de părţile interesate cu participarea intermediarului şi să trateze cu intenţia de a se obliga juridic, în deplin acord cu conţinutul ofertei ferme.

5. Să încheie cu acceptantul contractul comercial, dacă oferta a fost acceptată sau în conţinutul ei iniţial sau în conţinutul negociat la tratative.

6. Să plătească intermediarului remuneraţia stabilită, dacă oferta a fost acceptată de partenerul indicat de intermediar.

Plata remuneraţiei este datorată de beneficiar şi dacă a acesta nu respectă oricare din obligaţiile prevăzute la pct. 1-5.

7. Să plătească intermediarului o remuneraţie de ……………… Remuneraţia poate fi determinată:

a) procentual din valoarea ofertei;

b) în sumă forfetară ………………..

8. Să plătească, la data semnării prezentului contract, cu titlu de acont asupra remuneraţiei cuvenite intermediarului, suma de ……………… .

 

Încheiat astăzi …………..în 3 exemplare, din care unul a fost predat beneficiarului.

 

INTERMEDIAR,

 BENEFICIAR,

 

 PROTOCOL

 Încheiat astăzi ……………. în ………….

 

Beneficiarul, reprezentat prin …………………. în calitate de …….. ………………………. legitimat cu …………………… recunoaşte că intermediarul şi-a îndeplinit integral obligaţiile asumate prin contractul de intermediere nr. …………….. semnat la data de ……………….. şi, în consecinţă, datorează acestuia, în întregime şi de îndată, remuneraţia de …… ………… .

 

BENEFICIAR,

(Visited 135 times, 1 visits today)

Share This:

Idei de afaceri profitabile

Există numeroase idei de afaceri care nu necesită sume mari de bani pentru a fi puse în practică. În mod surprinzător însă, mulți oameni cu gânduri antreprenoriale le evită. Se gândesc că nu vor fi cu adevărat întreprinzători dacă nu pornesc “cum trebuie”, adică având un buget generos, angajați și un sediu frumos. Paradoxal însă, atunci când pornești fără bani ai șanse destul de mari de succes. Lipsa acestei resurse te va învăța să o gestionezi și să nu faci risipă, iar dacă cumva dai greș, vei putea să te remontezi mai ușor dacă suma de bani investită a fost minimă.

În cele ce urmează, am realizat o listă de idei de afaceri ce pot fi pornite în România acestor zile cu foarte puțini bani, cu foarte puține cunoștințe și care se multiplică ușor. Aranjarea lor este aleatorie, ordinea lor nu sugerează că una ar fi mai bună decât alta. Atragem atenția că o trăsătură importantă a unei idei de afaceri demarată din postura de angajat este posibilitatea de a fi făcută, cel puțin pentru o vreme, în paralel cu serviciul de zi cu zi. Iată mai jos sugestiile noastre. Continue reading “Idei de afaceri profitabile” »

(Visited 176 times, 1 visits today)

Share This:

CONTRACT DE EDITARE

 

CONTRACT DE EDITARE

 

Incheiat astazi …………..

la………………..……………

 

 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., avand contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………………., cu functia de ……………………………………………………………, in calitate de editor, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………….. in (localitatea) ……………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de editare cu respectarea urmatoarelor clauze:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Autorul cedeaza editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa cu titlul ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… compusa din ………………………………………….. coli de autor1), denumita in continuare, si „opera”.

2.2. Cesiunea este exclusiva2), in favoarea editorului, opera putandu-se reproduce numai in limba/limbile …………………………………………. si difuza numai in tara/tarile3)…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… asupra ei neavand vreun drept nici un alt editor4).

2.3. Opera este originala, iar autorul poarta intreaga raspundere pentru continutul ei.

2.4. a)   Tirajul de baza al operei este de (in cifre si litere) ……………………………………….. exemplare.

 1. b) In cazul in care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea5)    operei intr-o alta limba decat cea (cele) convenita(e), ori difuzarea sa intr-o alta tara decat            cele convenite, acestea se vor renegocia de catre parti, iar daca vor fi de acord, se va incheia            un act aditional sau un contract de reeditare, dupa caz, in care se vor consemna acordul intervenit si conditiile acceptate de parti.
 2. c) Autorul are dreptul sa controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.5. a)   Reproducerea operei se poate face in forma tipografica si/sau electronica6).

 1. b) Difuzarea operei publicata sub forma tipografica (in volum) se poate transmite si prin fir,             cablu, fila optica ori prin retea electronica sau prin orice alt mod convenabil editorului.
 2. c) Editorul are fata de alti ofertanti similari, la pret egal, drept prioritar de publicare a ofertei in         forma electronica. El are obligatia de a opta, in termen de 30 de zile de la primirea ofertei             scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor legii, este valabil timp de 3 ani de la data          publicarii operei.

III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce si difuza opera se face pe o durata de (in cifre si litere) …………………………. ani socotiti din ziua incheierii si semnarii prezentului contract.

3.2. a)   Autorul se obliga sa predea editorului manuscrisul operei, in forma definitiva, pana la data de      …………………………………………, intr-un numar de ………………………….. exemplare, insotit de7)    (desene, schite, grafice, ilustratii etc.) ……………………………………………………………………….,          in forma corespunzatoare reproducerii grafice, impreuna cu eventualele propuneri ale sale in    ceea ce priveste executarea lor, precum si 8) …………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 1. b) La cererea sa, autorul va fi consultat de catre editor cu privire la prezentarea grafica a operei.

3.3. a)   Opera se considera acceptata in termen de …………………………………. zile de la data depunerii   manuscrisului la editor.

 1. b) In cazul in care opera, al carei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ si/sau         cantitativ, dar editorul apreciaza necesara efectuarea unor modificari (corectari, prescurtari,            completari etc.), autorul se obliga ca, in cazul in care au hotarat de comun acord sa le             efectueze, opera se considera acceptata inauntrul unui termen de …………….. zile de la data           cand partile au hotarat asupra efectuarii modificarilor respective.
 2. c) Daca opera se considera nepublicabila si dupa efectuarea modificarilor pe care le-a efectuat       autorul, in conditiile prevazute la lit. b, editorul poate denunta contractul comunicand, in scris,    autorului, in cel mult 15 zile de la expirarea termenului respectiv, hotararea luata si, pe scurt,     motivele care au determinat-o.
 3. d) In situatia in care, opera nu corespunde calitativ si/sau cantitativ, editorul are dreptul, de asemenea, sa denunte contractul, comunicand, in scris, motivele acestei hotarari in termen             de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).

3.4. In cazul in care opera se considera publicabila, editorul va hotari publicarea ei pana la data de9) ……………………………. .

3.5. Editorului ii apartine, in mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare si data aparitiei operei, pretul de vanzare al fiecarui exemplar si forma de publicitate adecvata.

 1. REMUNERATIA AUTORULUI

(PRETUL CONTRACTULUI)

4.1. Remuneratia pe care editorul se obliga sa o plateasca autorului este de (in cifre si litere) ……………………………….. lei10) si urmeaza a se achita astfel11):

 1. avans ………………. %, adica …………………………………….. lei, reprezentand avans la incheierea prezentului contract;
 2. ……………………. %, adica ……………… lei, cu ocazia acceptarii manuscrisului de catre editor;
 3. ……………………. %, adica ………………………….. lei, la reproducerea tirajului de baza al operei.

4.2. Plata remuneratiei se va face la casieria editorului, in numerar, in conditiile legii.

sau

4.2. Plata remuneratiei se va face in contul autorului nr. ………………………………………………… deschis la Banca ………………………………………………. .

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Autorul operei se obliga:

 1. sa prezinte editorului opera dactilografiata, la doua randuri, numerotand toate paginile manuscrisului, iar pe verso toate ilustratiile, indicand, pe marginea paginii locurile unde trebuie sa fie dispus materialul ilustrativ. In textul dactilografiat se admit sa fie scrise, de mana, citet, cu pasta neagra, formule matematice si chimice, literele cu caracter special, precum si corecturile efectuate cu ocazia colationarii lui;
 2. sa efectueze, daca i se cere de editor12), fara o remuneratie suplimentara, corectura finala a operei, sa dea „Bun de tipar” si sa restituie textul corectat in termen de ………… zile de la data cand editorul solicita aceasta. In cazul in care autorul nu preda editurii corectura in acest termen, editorul este in drept sa tipareasca opera fara corectura autorului;
 3. sa nu cesioneze unui alt editor, fara acordul editorului lucrarii care face obiectul prezentului contract, dreptul de reproducere si difuzare asupra unei lucrari cu continut similar, in concurenta cu opera care face obiectul prezentului contract;
 4. sa pastreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje, conditii, remuneratie etc.).

5.2. Editorul se obliga:

 1. sa plateasca autorului remuneratia convenita;
 2. sa ofere autorului, in mod gratuit, un numar de …………………………….. exemplare din opera;
 3. sa respecte forma originala a manuscrisului si sa o reproduca fara nici un fel de modificari, daca nu a obtinut acordul autorului;
 4. sa inapoieze autorului originalul operei, ilustratiile si orice alte elemente primite pentru publicare13).
 5. CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Partile contractante au obligatia sa nu cesioneze unei terte persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract fara acordul scris al celeilalte parti.

6.2. Acordul scris al celeilalte parti trebuie sa fie comunicat cedentului in termen de ……………….. zile de la data la care acesta din urma i-a cerut consimtamantul.

6.3. In cazul in care cealalta parte nu raspunde in termenul prevazut la alineatul precedent, se considera ca a acceptat, in mod tacit, cesiunea contractului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care editorul nu efectueaza plata remuneratiei autorului, se obliga sa plateasca acestuia o penalitate de ….. % pe zi de intarziere.

7.2. Autorul se obliga sa plateasca editorului o penalitate de ………… lei, daca nu preda manuscrisul in termen.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile, ore) …………, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de (zile, ore) ………………………………. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 1. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. a) Prezentul contract inceteaza la data prevazuta la pct. 3.1. sau dupa epuizarea ultimei editii            convenite.

 1. b) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic        de 5% din numarul de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.

10.2. In cazul in care editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune-interese pentru neexecutare13).

10.3. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare de care se prevaleaza, cu cel putin ………………… zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.

10.4. a) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial, in cazul in         care editorul nu il exploateaza sau il exploateaza intr-o masura insuficienta si daca prin           aceasta interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

 1. b) Autorul nu poate cere desfiintarea contractului daca motivele de neexploatare sau de       exploatare insuficienta se datoreaza culpei proprii, faptelor sau actelor unei terte persoane ori             unui caz fortuit sau de forta majora.
 2. c) Desfiintarea contractului, in cazul prevazut la lit. b) nu se poate solicita inainte de expirarea          unui termen de 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial al operei.

10.5. a) Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

 1. b) Prevederile de la lit. a) nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
 2. ALTE CLAUZE

11.1. In cazul in care editorul nu intentioneaza sa distruga copiile operei ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzare pentru distrugere.

11.2. a) Daca opera a fost distrusa ca urmare a fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie       care ii va fi platita numai daca opera a fost publicata.

 1. b) In situatia in care o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa     in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul are dreptul la o       remuneratie, numai pentru una dintre aceste editii.
 2. c) In cazul in care o editie este distrusa partial, ca urmare a fortei majore, inainte de a fi pusa in        circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai        atatea copii cate au fost distruse.

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

12.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………………………………………. exemplare din care …………………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

 

EDITOR

 

AUTOR

 

            NOTE

 1. Coala de autor (editura) – unitate de masura editoriala egala cu aproximativ 20 de pagini dactilografiate, cuprinzand 40.000 de semne, inclusiv spatiile dintre cuvinte sau 700 de versuri, sau 300 cm2 de material ilustrativ (suprafata tiparita) (cf. Virgil Olteanu – „Din istoria si arta cartii – Lexicon”, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1992, pag. 87, col. 1).
 2. Cesiunea poate fi si neexclusiva, autorul rezervandu-si dreptul de a-si valorifica opera sa si la alta editura, potrivit conventiei partilor.
 3. Se inscrie tara (tarile) pentru care s-a convenit de catre parti sa se difuzeze opera.
 4. Daca autorul a cedat opera si unui alt editor, clauza se va reformula in mod corespunzator conventiei partilor.
 5. In cazul in care partile convin reeditarea operei, editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari acesteia, cu conditia ca ele sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in actul aditional sau in contractul de reeditare nu se prevede altfel.
 6. Continutul acestui articol se adapteaza dupa forma/formele de reproducere a operei.
 7. Daca este cazul, precizandu-se pentru fiecare categorie numarul materialelor ilustrative.
 8. Se mentioneaza elementele considerate necesare de catre parti, pentru prezentarea corespunzatoare a lucrarii ca: bibliografie, tabla de materii, sursele reproducerilor de text, note, indice de autori si materii s.a.
 9. Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii ei.
 10. Daca in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate, despre care se va face mentiune corespunzatoare.
 11. Partile pot conveni ca plata sa se faca si dupa epuizarea tirajului ultimei editii. In acest caz, legea prevede ca se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.
 12. Autorul ori reprezentantul sau (traducatorul) are dreptul sa efectueze corectura finala a operei si sa dea „Bun de tipar” in aceleasi conditii.
 13. In acest caz, potrivit legii, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata ei integrala, in conformitate cu prevederile contractului.

 

(Visited 75 times, 1 visits today)

Share This:

CONTRACT DE KNOW-HOW

 

CONTRACT DE KNOW-HOW

 

Incheiat astazi …………….

la ………………………………

 

 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………………………. nr. ……………., bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………., reprezentata de ……………………………….., cu functia de ………………………………………, cetatean …………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………., in calitate de furnizor/cedent si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………, bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………….., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………, reprezentata de …………………………………, cu functia de ……………………………………………….., cetatean ……………………………………………….., posesor act de identitate/pasaport ………………………………………………., in calitate de beneficiar,

au convenit sa incheie prezentul contract de know-how, in urmatoarele conditii:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract se considera a fi transmiterea de catre titular, beneficiarului a ………………… (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum si datele necesare punerii sale in aplicare si, in functie de vointa partilor, si asistenta tehnica necesara) .

2.2. De asemenea, titularul poate trimite specialisti sau sa primeasca personal de la beneficiar in vederea calificarii lui si sa furnizeze materialele necesare aplicarii tehnice sau procedeului transmis.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ……… ani, incepand cu data de ……….. pana la data de ……… .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.

 1. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea contractului este suma de ………………… lei/USD echivalenti in lei la data platii, calculati la cursul de referinta al BNR, emisa catre beneficiar de furnizor/cedent.

 1. MODALITATI DE PLATA

5.1. Plata se va efectua prin …………………, la data de ………………… a fiecarei luni, pe toata durata desfasurarii contractului.

 1. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

6.1. Partile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului contract si a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.

VII. ALTE CLAUZE

7.1. Locul executarii prezentului contract este la ……………………………………………………………………. .

7.2. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor ca urmare a aducerii la indeplinire a prezentului contract, potrivit angajamentului-anexa.

VIII. INVALIDAREA PARTIALA

8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

 1. DIVIZAREA CONTRACTULUI

9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

9.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………. *).

X CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

 1. FORTA MAJORA

11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

11.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XII. NOTIFICARI

12.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

12.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIV. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;
 • este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 • isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

 1. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

15.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

15.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui. …..

 

FURNIZOR/CEDENT

 

BENEFICIAR,

 

__________________

*) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.

 

Anexa

 

ANGAJAMENT

 

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .

 1. Obiect
 2. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
 3. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
 4. situatia financiara;
 5. proiectele de afaceri;
 6. produsele nelivrate pietei;
 7. procesele de fabricatie;
 8. licentele sau brevetele de inventii;
 9. alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ………………………….. .
 10. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………………….
 11. Sfera circulatiei informatiilor
 12. (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
 13. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………….. aproba in scris aceasta posibilitate.
 14. (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

 1. Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
 2. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
 3. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
 4. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
 6. daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la …………………………;
 7. informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
 8. dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
 9. informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
 10. ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
 11. Incetarea angajamentului
 • Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
 • La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in ………… exemplare, din care …………….., astazi …………… .

 

SEMNATURILE PARTILOR

 

(Visited 78 times, 1 visits today)

Share This:

O idee subtila, chiar si gresita fiind, poate totusi sa nasca analize rodnice, care sa conduca la adevaruri de mare valoare. Isaac Asimov
Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins